Facebook
WhatsApp
LinkedIn

Nederland

Machtiging Tot Kort Verblijf

Visumplichtige vreemdelingen van niet-Surinaamse origine, die langer dan 90 dagen wensen te verblijven in de Republiek Suriname, dienen 3 maanden voor de geplande vertrekdatum een MKV aanvraag in te dienen.
Voor enkele categorieën van aanvragers kan een verkorte procedure worden toegepast mits daarvoor de nodige bewijzen kunnen worden aangeleverd.

Een MKV aanvraag kan vooralsnog worden ingediend bij een van de Diplomatieke of Consulaire missies van Suriname in het land van residentie of in de regio.
Het streven is erop gericht om de MKV aanvraag in de nabije toekomst via een online dienstverlening te laten verlopen.
Een MKV kan niet in Suriname aangevraagd worden, gedurende het verblijf op een toeristen- of zakenvisum.

Personen van Surinaamse origine of Surinaamse afkomst die voor een langere periode in Suriname wensen te vertoeven worden verwezen naar de mogelijkheden op basis van de Vreemdelingenwet en de PSA wet. 

Hieronder kunt u downloaden:

  1. het MKV aanvraagformulier
  2. de lijst van de MKV documentenlijst en
  3. een korte beschrijving van de MKV procedure

Andere bijzonderheden
Een MKV kan niet in Suriname aangevraagd worden, gedurende het verblijf op een e-toeristenkaart of een e-visum.
Tijdens de behandeling van de MKV-aanvraag komt u niet in aanmerking voor een e-toeristenkaart of een e-visum voor Suriname.

Een MKV kan voor minimaal 91 dagen en maximaal 2 (twee) jaar worden aangevraagd; een verzoek tot verlenging dient persoonlijk in Suriname ingediend te worden en wel 3 (drie)maanden voordat de lopende verblijfsvergunning vervalt.

Legalisatie/apostille
U zult in de verdere informatie de termen “legalisatie of apostille” tegen komen.
Een apostille is de hoogste legalisatie welke gehecht kan worden aan een officieel document.
Suriname is lid van het Apostille verdrag.
Indien uw documenten uitgegeven zijn door een land dat ook lid is van dat verdrag dienen uw originele documenten voorzien te zijn van een apostille.
In Nederland gaat u daarvoor naar het loket van een Rechtbank.

Voor documenten uit niet-apostille landen zal nagegaan dienen te worden welke instantie in dat land de documenten kan voorzien van de juiste legalisatie.
In sommige landen is het Ministerie van Buitenlandse Zaken de bevoegde instantie.

Officiële vertaling van documenten
Documenten die niet in het Nederlands of Engels zijn gesteld dient men officieel te laten vertalen.
Het Consulaat ontvangt naast een gelegaliseerd origineel document uit het buitenland ook een officiële vertaling daarvan.